Ke Ke – Vietnam

Ke Ke – Vietnam

Name     : Ke Ke
From      : Vietnam
Service   : kiss, B J, F J , 69,Overnight
Damage : Rm 230/45min/1shot
Damage : Rm 310/60min/2shot
Damage : RM460/120min/2shot
Room&CD provided

*Book & View

Dea – Indonesia

Dea – Indonesia

Name     : Dea
From      : Indonesia
Service   : kiss, B J, F J , 69,Overnight
Damage : Rm 230/45min/1shot
Damage : Rm 310/60min/2shot
Damage : RM460/120min/2shot
Room&CD provided

*Book & View

Hana – Vietnam

Hana – Vietnam

Name     : Hana
From      : Vietnam
Service   : kiss, B J, F J , 69,Overnight
Damage : Rm 230/45min/1shot
Damage : Rm 310/60min/2shot
Damage : RM460/120min/2shot
Room&CD provided

*Book & View

Baby – Vietnam

Baby – Vietnam

Name     : Baby
From      : Vietnam
Service   : kiss, B J, F J , 69,Overnight
Damage : Rm 230/45min/1shot
Damage : Rm 310/60min/2shot
Damage : RM460/120min/2shot
Room&CD provided

*Book & View

Donna – Vietnam

Donna – Vietnam

Name     : Donna
From      : Vietnam
Service   : kiss, B J, F J , 69
Damage : Rm 230/45min/1shot
Damage : Rm 310/60min/2shot
Damage : RM460/120min/2shot
Room&CD provided

*Book & View

Tina – Vietnam

Tina – Vietnam

Name     : Tina
From      : Vietnam
Service   : kiss, B J, F J , 69,Overnight
Damage : Rm 230/45min/1shot
Damage : Rm 310/60min/2shot
Damage : RM460/120min/2shot
Room&CD provided

*Book & View

Back to Top